Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Szczegółowe zasady zaliczania i powtarzania semestrów  

Szczegółowe zasady zaliczania i powtarzania semestru na studiach informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki z 25 września 2007

  1. Student pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć co najmniej jeden z przedmiotów Analiza matematyczna i Logika dla informatyków.
  2. Student drugiego semestru studiów pierwszego stopnia ma obowiązek zaliczyć co najmniej trzy z następujących czterech przedmiotów: Analiza matematyczna, Logika dla informatyków, Algebra i Programowanie/Metody programowania*.
  3. Student ma obowiązek zaliczyć niezaliczone przedmioty obowiązkowe w najbliższym z możliwych terminów, czyli w ciągu dwóch semestrów. Zatem do zaliczenia k-tego semestru konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przypisanych w programie studiów do semestru k-2.
  4. Dopuszczalny deficyt punktowy wynosi 10 punktów. Oznacza to, że student k-tego semestru, który uzyskał co najmniej 30k-10 punktów, może wnioskować o zaliczenie semestru i wpis na semestr wyższy.
  5. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na semestr, wynosi 30 dla pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia, 60 dla drugiego semestru studiów pierwszego stopnia oraz 0 dla pozostałych semestrów. Oznacza to, że nie można powtarzać pierwszych dwóch semestrów na studiach pierwszego stopnia, a pozostałe semestry, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, można powtarzać jeden raz.
  6. Student wpisany powtórnie na dany semestr w sytuacji, w której bieżąca oferta dydaktyczna nie daje mu żadnych możliwości zaliczenia tego semestru, może dodatkowo jeden raz wnioskować o ponowne powtarzanie semestru.
  7. Niespełnienie określonych wyżej warunków zaliczenia semestru oraz powtórnego wpisu na semestr jest traktowane jako brak postępów w nauce i jest podstawą skreślenia z listy studentów.

* - Przedmiot Programowanie od roku akademickiego 2013/14 występuje pod nazwą Metody programowania.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS