Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Wyjaśnienia do programu studiów drugiego stopnia obowiązującego od 2013 roku  

Przedmowa

Jak wiadomo zainteresowanym, niedawno pojawił się nowy program studiów drugiego stopnia (ze stycznia 2013 roku). W programie pojawia się kilka nowych pojęć i wymagań. Ich skuteczna realizacja wymaga doprecyzowania odpowiednich procedur. Korzystając z pytań, które po lekturze programu przysłał Piotr Olma, postaram się wyjaśnić, jak planujemy realizować nowy program. W miarę, gdy pojawią się kolejne kwestie wymagające wyjaśnienia, ta strona będzie uzupełniana.
                Przemka Kanarek
                (Wrocław, dn.16.02.2013 r.)

Pytania (i odpowiedzi) dotyczące nowego programu studiów magisterskich:

Czy jest gdzieś zamieszczona tabela, w której można zobaczyć, jakie tagi (z grupy: AZ, JP, PD, SY, MG) są przyporządkowane którym przedmiotom I2;

Tagi przedmiotów będą już wkrótce widoczne w Systemie zapisów. Oglądając opis przedmiotu będziemy widzieli tag obok innych atrybutów, takich jak rodzaj, wymiar godzinowy itp.
Warto zwrócić uwagę, że dopuszczamy przedmioty o kilku tagach lub niepełnym tagowaniu, choć pewnie nie będzie to częste. W tym celu każdemu tagowi przypisanemu do przedmiotu przyporządkowana będzie waga (maks. 100%). Zaliczenie przedmiotu będzie dawało liczbę punktów ECTS z danej dziedziny równą liczbie punktów ECTS przedmiotu przemnożonej przez wagę tagu.

Czy zostaną na semestr letni otwarte dodatkowe przedmioty I2 lub S prowadzone w języku angielskim, których zaliczenie jest wymagane do skończenia studiów (z tego co widzę, to na razie jest tylko jeden taki przedmiot — Theorem proving);

W tej chwili wiadomo, że są dwa przedmioty zaplanowane po angielsku: Theorem Proving oraz Teoria programowania liniowego i całkowitoliczbowego. Docelowo przy wszystkich przedmiotach, które mają być prowadzone po angielsku, w Systemie zapisów powinien być ustawiony parametr "Przedmiot prowadzony w j.angielskim"   TAK. Na razie jeszcze mogą się zdarzać w systemie pomyłki, ale staram się to uporządkować. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że jako prowadzone po angielsku są także zaznaczone przedmioty dla studiów anglojęzycznych   mają w nazwie dopisek (ang.). Ich zaliczanie nie jest możliwe i nie jest zaliczane do toku studiów drugiego stopnia.

Pod adresem: http://ii.uni.wroc.pl/files/Program-studiow-2-stopnia-2013-czesc2.html można zobaczyć spis przedmiotów I2.T oraz I2.Z. Nie są tam jednak wymienione wszystkie przedmioty I2 oferowane w tym i poprzednich semestrach. Czy można gdzieś zatem zobaczyć jak wygląda pełen podział na I2.T oraz I2.Z? Czy może przedmioty nie wymienione w tym zestawieniu nie są ani I2.T, ani I2.Z (co niejako kłóciło by się z informacjami zawartymi w rozdziale "Klasyfikacja przedmiotów" z tego:
http://ii.uni.wroc.pl/files/Program-studiow-2-stopnia-2013-czesc1.html dokumentu);

Klasyfikacja przedmiotów będzie widoczna w Systemie zapisów. Przedmioty I2 zostaną podzielone na I2.T (teoretyczne) oraz I2.Z (zastosowania). Kursy typu K zostaną podzielone na K1 (podstawowe) i K2 (zaawansowane). Podział ten jest oczywiście istotny dla studentów studiujących według nowego programu. Dla pozostałych I2 = I2.T + I2.Z oraz K = K1 + K2.

Co oznacza "lektorat z języka angielskiego na poziomie B2+"? Czy poziom B2 II to poziom B2+;

Wymaganie poziomu B2+ zostało wprowadzone odgórnie. Generalnie oznacza to B2 rozszerzone o słownictwo specjalistyczne. Uniwersytet planuje otworzyć lektoraty na takim poziomie i studenci studiów 2-go stopnia będą mogli zaliczyć semestr takich zajęć.

Komu należy przedstawić do zaliczenia "przygotowanie opracowania pisemnego tematu jednego z zaliczonych seminariów lub samodzielne przygotowanie i przedstawienie do zaliczenia publikacji popularnej"? Czy aby zaliczyć to wymaganie wystarczy mieć wpis za zaliczone seminarium (na które przygotowuje się opracowanie pisemne będące slajdami)?

Opracowanie pisemne, to coś więcej niż slajdy do referatu. Ma to być opracowanie na piśmie zawierające co najmniej treść wystąpienia uzupełnioną o wprowadzenie, informacje wstępne, wnioski, literaturę. Przyjmujemy, że każdy prowadzący seminarium będzie miał obowiązek przyjąć i zweryfikować 2-3 takich opracowań (więc należy tę kwestię uzgodnić na początku zajęć, bo prowadzący ma prawo i obowiązek odmówić, gdy limit jest przekroczony). Alternatywą jest zamieszczenie publikacji w uznanym źródle. Oprócz źródeł stricte naukowych w tej chili wchodzi w grę Wrocławski Portal Informatyczny. Osoby, które przygotowały tam cykl artykułów popularnych mogą wystąpić o uznanie go za spełnienie omawianego wymogu. Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu z programu studiów jest praca w wersji papierowej z załączonym oświadczeniem zawierającym informację kiedy i w ramach jakich zajęć została wykonana lub gdzie opublikowana. Oświadczenie jest podpisywane przez prowadzącego zajęcia.

Najistotniejsze zmiany w programie

Jedna ocena

Na zakończenie przedmiotu student otrzymuje jedną ocenę. Jest ona wyznaczana na podstawie ocen cząstkowych (za ćwiczenia, pracownię, egzamin) w sposób podany na początku zajęć. Niektóre oceny cząstkowe np. za ćwiczenia czy pracownię mogą być zapisywane w dokumentacji studiów (USOSie) i uznawane po roku. Nie zmienia to faktu, że w ostatecznym zapisie studiów figuruje tylko jedna ocena z przedmiotu.

Wymagania językowe

Wzrosły wymagania dotyczące języka angielskiego:

  • Studenci muszą zaliczyć lektorat na poziomie B2+, czyli poziomie B2 wzbogaconym o słownictwo specjalistyczne. Odpowiednie lektoraty ma organizować Uniwersytet.
  • Wymaga się także zaliczenia przynajmniej jednego przedmiotu I2 lub S w języku angielskim. Przedmioty te są oznaczane w Systemie zapisów jako prowadzone po angielsku, przy czym nie są to przedmioty dla studiów anglojęzycznych (z dopiskiem (ang.) w nazwie), o ile nie jest to jasno powiedziane.
  • Do pracy magisterskiej należy załączyć streszczenie w języku angielskim.

Umiejętność tworzenia prac pisemnych

Wymagane jest zaliczenie opracowania pisemnego (procedura i oczekiwania są wyjaśnione wyżej) oraz przestrzeganie harmonogramu pisania pracy magsterskiej.

Specjalizacja

Przedmioty mają przypisane znaczniki (tagi) dziedzinowe. Wymagane jest zaliczenie pewnej liczby przedmiotów z jednym, dowolnie wybranym tagiem, co powinno zapewnić, że wykształcenie studentów nie jest zupełnie przypadkowe i zmierza do pogłębienia wiedzy w określonej dziedzinie.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS