Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Rodzaje studiów  

Studia I stopnia (program wg efektów kształcenia) - od roku 2013

Program studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) na kierunku informatyka obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku i później. Program jest wyrażony w terminologii efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć. Efekty kształcenia studenci osiągają zaliczając wskazane w programie: przedmioty obowiązkowe (wskazane w programie), elementy obowiązkowe (wskazane w programie), przedmioty gwarantowane (ogłaszane dla każdego rocznika). Wymagania te są opisane w poniższym programie, w szczególności w rozdz. 5-6.

PROGRAM 6- lub 7-semestralnych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich)

PRZEDMIOTY GWARANTOWANE i ZALICZANIE EFEKTÓW KSZTAŁECENIA (nowe wyjaśnienie dla roczników od 2013)

Studia II stopnia (program wg efektów kształcenia) - od roku 2013

Program studiów II stopnia (uzupełniających) na kierunku informatyka obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w 2013 roku i później. Program jest wyrażony w terminologii efektów kształcenia, które studenci muszą osiągnąć. Efekty kształcenia studenci osiągają zaliczając wskazane w programie: przedmiot obowiązkowy O3, elementy obowiązkowe tj. seminaria, pracę magisterską, uzupełniając poziom przedmiotów O2 do O2.M poprzez zaliczenie tych przedmiotów lub ich zamienników. Wymagania te są opisane w poniższym programie, w szczególności w rozdz. 3.1-3.2.

PROGRAM: 4- lub 3-semestralne studia stacjonarne drugiego stopnia (dawniej uzupełniające):

ZAMIENNIKI ZA O2.M
lista zamienników za przedmioty obowiązkowe O.2M, zgodnie z punktami 3.1 i 3.2 (Przedmioty obowiązkowe) programu studiów.
PUBLIKACJA, PRACA lub OPRACOWANIE PISEMNE
wymagania dotyczące elementu wymaganego w programie studiów: publikacja, praca lub opracowanie pisemne.

Studia I i II stopnia (2010 - 2012)

Studenci, którzy rozpoczeli studia pierwszego lub drugiego stopnia w latach 2010-2012 studiują według następujących programów studiów:

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMÓW:

Studia doktoranckie

Instytut prowadzi studia doktoranckie w zakresie informatyki.

Studia podyplomowe

Studiowanie jednoczesne matematyki i informatyki

Możliwość jednoczesnego studiowania matematyki i informatyki na na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego jest zapewniona w następującym trybie:

  • W roku 2013/14 został uruchomiony odrębny kierunek studiów 1-go stopnia: ISIM, pozwalający zainteresowanym i uzdolnionym studiować jednocześnie informatykę i matematykę: strona ISIM (tam program studiów i inne ważne informacje);
  • Do 2012/13 jednoczesne studiowanie obu kierunków odbywało się w formie studiów jednoczesnych, które do 2007 roku funkcjonowały jako studia jednostopniowe, magisterskie;

Studia magisterskie, licencjackie i uzupełniające do 2007 roku

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2010 studiują według obowiązujących wówczas programów:

  • 5-letnie studia magisterskie z informatyki:
  • 3-letnie licencjackie studia dzienne z informatyki:
  • 3-letnie licencjackie studia wieczorowe z informatyki
  • uzupełniające studia magisterskie:

Projekty specjalizacji

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS