Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Ogłoszenia dla studentów  

Bieżące ogłoszenia dla studentów dotyczące zajęć, egzaminów, stypendiów itp.

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Program stażowy skierowany jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji „Strategii Europa 2020”, studiujących na Wydziałach:
• Biotechnologii
• Matematyki i Informatyki
• Fizyki i Astronomii
• Chemii
• Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
• Nauk Biologicznych
• Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska

Konkurs na zagraniczne staże naukowe

Ogłaszam konkurs na zagraniczne staże naukowe w ramach projektu „Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach działania 4.1. (Poddziałania 4.1.2) zgodnie z umową:
UDA - POKL.04.01.02-00-066/12-00.

Harmonogram konkursu dla staży zagranicznych:
1. Ogłoszenie konkursu: 03.03.2015 r.
2. Zgłoszenie kandydatów na staż: 16.03.2015 r.
3. Wybór kandydatów i przydział miejsc stażu naukowego: 23.03.2015 r.

Konkurs na krajowe staże studenckie

Ogłaszam konkurs na staże w przedsiębiorstwach krajowych w ramach projektu „Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim źródłem sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach działania 4.1. (Poddziałania 4.1.2) zgodnie
z umową: UDA - POKL.04.01.02-00-066/12-00.

Wykłady dla doktorantów i studentów

W semestrze letnim organizujemy serie wykładów prowadzonych przez wybitnych zaproszonych gości. Dokładne informacje będą się pojawiać na stronie: https://sites.google.com/a/cs.uni.wroc.pl/phd-courses/home

Zajęcia są skierowane głównie do doktorantów, ale zapraszamy na nie również ambitnych studentów studiów magisterskich.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS