Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Studium Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli  


[SPI 55 - Rekrutacja ] [SPI 54 - terminy zjazdów i plan zajęć ]

STUDIA PODYPLOMOWE Z INFORMATYKI dla nauczycieli w roku akademickim 2016/2017

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych studiów zawodowych lub magisterskich, którzy będą uczyli i korzystali z narzędzi informatyki, a także osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki oraz jej praktycznego wykorzystania. W zależności od przygotowania oraz ukończonego kierunku studiów, słuchacze uzyskują kwalifikacje do nauczania informatyki w zakresie podstawowym (technologii informacyjnej) lub rozszerzonym, w poszczególnych typach szkół. Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 07 września 2004 r. ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 131
Podstawowym zadaniem Studiów Podyplomowych z Informatyki jest przekazanie niezbędnej wiedzy informatycznej, przygotowanie czynnych nauczycieli do uczenia i stosowania narzędzi informatycznych. Ponadto, Studia przygotowują do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów oraz w pracy pozaszkolnej nauczyciela. Ważnym celem studiów jest również przygotowanie słuchaczy do roli doradców dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery na swoich zajęciach.

Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim na strona WWW: Regulamin

Informacje ogólne

Studia są traktowane jako trzysemestralne studia zaoczne (350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyki) i obejmują następujące przedmioty:

 • Podstawowe zasady działania i korzystania z systemów komputerowych oraz sieci
 • Elementy programowania i tworzenia aplikacji
 • Wybrane systemy użytkowe i stosowanie technologii informacyjnej
 • Algorytmika i rozwiązywanie problemów
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Narzędzia i usługi w Internecie
 • Multimedialne wspomaganie dydaktyki

W programie studiów duży nacisk kładzie się na poznanie i wykorzystanie systemów wspomagających nauczanie, w tym na rozwijanie umiejętności pozyskania i udostępniania wiedzy za pośrednictwem sieci lokalnej i rozległej. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, zdanie przewidzianych w programie egzaminów, przedstawienie oraz zaliczenie pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Informatyki.


Odpłatność

Studia są odpłatne. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 3600 zł. płatne w trzech ratach, za trzy semestry. Terminy wpłat oraz numer konta prześlemy Państwu wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na Studia. Przypominamy, że nauczyciele podejmujący studia w szkole wyższej mogą korzystać z dofinansowania do opłat za kształcenie ze środków na te cele pozostających w dyspozycji organów prowadzących szkoły (rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002 Dz.U. Nr 46, poz.430).
Na Studiach podyplomowych opłata rekrutacyjna nie obowiązuje

Rekrutacja

Wymagane dokumenty proszę złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki pok. 234 lub przesłać na adres podany poniżej do wyczerpania limitu miejsc. Pierwsze zajęcia na SP55 zaplanowane są w listopadzie 2016, jeśli liczba kandydatów nie będzie mniejsza niż 20 osób.

W zależności od przygotowania oraz ukończonego kierunku studiów, słuchacze uzyskują uprawnienia do uczenia Informatyki, w zakresie podstawowym w szkołach podstawowych i gimnazjach, lub rozszerzonym w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rekrutację na studia przeprowadza Instytutowa Komisja Kwalifikacyjna. Złożenie dokumentów nie oznacza automatycznego przyjęcia na studia.

Nitka SPi55 - Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2. Kwestionariusz osobowy.(wzór wkrótce)
  (wzór podania i kwestionariusza - Word , PDF).
 3. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. jedna fotografia.

Dokumenty należy przesłać na adres podany poniżej i jednocześnie zarejestrować się na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego w zakładce REKRUTACJA

Uwaga: Studia Podyplomowe zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.

Po zakwalifikowaniu na studia kandydaci składają dodatkowo: zobowiązanie do terminowego regulowania opłat.

Adres

Dokumenty należy przesłać na adres:

Studia Podyplomowe z Informatyki
Instytut Informatyki UWr
ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

strona WWW: www.ii.uni.wroc.pl


Dr hab. Mieczysław Wodecki
Kierownik Studium Podyplomowego

[powrót]

===================================================================


Nitka SPI 54 (2015/2017)


Osoba przyjęta na studia wpłaca kwotę 3600 zł w trzech jednakowych ratach po 1200 zł na konto indywidualne podane w umowie.

Terminy płatności za studia na SPI 54:

I rata 15 stycznia 2016

II rata 15 czerwca 2016

III rata 15 października 2016

__________________________________________


Zajęcia na studiach odbywają się w blokach sobota-niedziela, od godziny 8:30 do 17:00.

Terminy zjazdów:

1. 21-22.11.15 5. 12-13.03.16 9. 04-05.06.16 13. 22-23.10.16 17. 04.02.17
2. 12-13.12.15 6. 09-10.04.16 10. 26.06-03.07.16 14. 19-20.11.16
3. 16-17.01.16 7. 23-24.04.16 11. 24-25.09.16 15. 17-18.12.16
4. 20-21.02.16 8. 07-08.05.16 12. 08-09.10.16 16. 14-15.01.17


Rozkład zajęć SPI 54

Zjazd Dzień Godziny
8.30-10.00 10.10-10.55 11.15-12.45 13.45-15.15 15.30-17.00
X 26.06.16 w/k Metod w/k Metod wSUz lSUz lSUz
27.06.16 wProg lProg lProg wSKom lSKom
28.06.16 w/k Metod w/k Metod wNiUwI lNiUwI lNiUwI
29.06.16 w/k AiRP wProg wSUz lSUz lSUz
30.06.16 w/k Metod w/k Metod wAiRP wMWDyd lMWDyd
01.07.16 wNiUwI lNiUwI lNiUwI lProg lProg
02.07.16 egzamin Programowanie wMWDyd lMWDyd
03.07.16 wNiUwI lNiUwI wSUz kProg kProg
XI 24.09.16 wSUz lSUz lSUz w/k MWDyd w/k MWDyd
26.09.16 wNiUwI lNiUwI lNiUwI wSUz lSUz
XII 08.10.16 w/k Metod w/k Metod wSUz lSUz lSUz
09.10.16 wProg lProg lProg wNiUwI kNiUwI
XIII 22.10.16 w/k Metod w/k Metod wProg lPog lProg
23.10.16 wNiUwI kNiUwI kNiUwI wSUz kSUz
____________________________________________________________________________________


SKom - Podstawowe zasady działania i korzystania z systemów komputerowych oraz sieci,
Prog - Elementy programowania i tworzenia aplikacji,
SUz - Wybrane systemy użytkowe i stosowanie technologii informacyjnej,
Metod - Metodyka nauczania informatyki,
AiRP - Algorytmika i rozwiązywanie problemów,
NiUwI - Narzędzia i usługi w Internecie,
MWDyd - Multimedialne wspomaganie dydaktyki.
Litera umieszczona przed skrótem nazwy przedmiotu oznacza odpowiednio: w – wykład,
l – laboratorium, a k – konwersatorium.

Wykłady odbywają się w sali 119

Laboratorium i konwersatorium w salach 108 lub 110

[powrót]

__________________________________________________________


Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS