Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Studia doktoranckie  

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2015/2016

Terminy

 • Elektroniczna Rejestracja w Systemie IRKA :
  I termin:od 10.04.2015 do 16.06.2015 (do godz. 10:00)
  II termin: od 03.08.2015 do 15.09.2015 (do godz. 10:00).
  Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się o 10:00 w sali 310.
 • Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2015.
 • Dostępnych jest 8 miejsc dla nowych doktorantów.
 • Egzaminy odbędą się 16 czerwca 2015 o godzinie 10:15. Jeśli po naborze czerwcowym będą wolne miejsca, dodatkowe egzaminy odbędą się 15 września 2015.

Podania i dokumenty

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław). Powinny być dostarczone najpóźniej 16.06.2015, do godz. 10:00 w przypadku przystępowania do egzaminu w pierwszym terminie lub 15.09.2015, do godz. 10:00 w  w przypadku drugiego terminu.

Potrzebne dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z informacją o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie;
 2. kwestionariusz osobowy, wydrukowany z systemu IRKa, podpisany przez kandydata;
 3. jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm * 45 mm);
 4. kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 5. 5. kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię, lub dokument potwierdzający uzyskanie beneficjenta programu ”Diamentowy Grant”. W przypadku cudzoziemców kserokopia dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich - wraz z oryginałem do wglądu;
 6. opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda pracownika naukowego Instytutu na pełnienie funkcji opiekuna naukowego;
 7. spis ocen z wszystkich przedmiotów kierunkowych poświadczony przez dziekanat swojej uczelni;
 8. krótki (pół strony) opis swoich zainteresowań naukowych.

Do podania kandydat może dołączyć swoje publikacje.
Uwaga! Osoby kończące studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015 muszą dostarczyć dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 30 września 2015 r.

Forma i zakres egzaminu

Egzamin ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.
Pytania dotyczą zainteresowań naukowych kandydata i przedmiotów zaliczonych przez kandydata w czasie studiów.

Zasady przyjęć

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje na studia doktoranckie kandydatów (nie więcej niż ośmiu), którzy uplasowali się najwyżej na liście rankingowej sporządzonej na podstawie wyników egzaminu.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach kandydaci, w szczególności kandydaci zagraniczni, mogą być przyjęci na studia doktoranckie na podstawie odrębnej rekrutacji, w oparciu m. in. o nadesłane materiały, uzyskane rekomendacje oraz opinię pracownika naukowego Instytutu Informatyki, który zgodzi się pełnić funkcje opiekuna naukowego kandydata.

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: prof. Krzysztof Loryś lub prof. Leszek Pacholski.

Studia doktoranckie z informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim

Informacje ogólne

 • Studia odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Studia trwają 4 lata, podczas których studenci specjalizują się w wybranych dziedzinach informatyki i przygotowują rozprawy doktorskie.
 • Każdy doktorant ma swojego opiekuna nadzorującego bieżącą pracę, który w przyszłości ma być promotorem jego rozprawy.
 • Obecnie (w kwietniu 2013) studiuje 13 doktorantów. Ich nazwiska i adresy stron internetowych znajdują się na liście pracowników Instytutu Informatyki.

Profil studiów

Pracownicy naukowi Instytutu Informatyki proponują tematy rozpraw doktorskich w następujących dziedzinach (dostępne są także tematy u pracowników naukowych Instytutu Matematyki):

 • dr hab. Marcin Bieńkowski — algorytmy online; http://www.ii.uni.wroc.pl/~mbi/
 • dr hab. Jarosław Byrka — algorytmy dla problemów optymalizacyjnych, zastosowanie programowania liniowego w algorytmice; http://www.ii.uni.wroc.pl/~jby/
 • dr hab. Witold Charatonik — logika w informatyce, analiza programów, formalna weryfikacja; http://www.ii.uni.wroc.pl/~wch/
 • dr hab. Tomasz Jurdziński — algorytmy i obliczenia rozproszone, języki formalne i teoria automatów, kompresja danych; http://www.ii.uni.wroc.pl/~tju/
 • dr hab. Emanuel Kieroński — rozstrzygalność i złożoność obliczeniowa problemów decyzyjnych w logice;
 • prof. dr hab. Stanisław Lewanowicz — teoria i zastosowania funkcji specjalnych, metody numeryczne aproksymacji funkcji; http://www.ii.uni.wroc.pl/~sle/
 • dr hab. Krzysztof Loryś — złożoność obliczeniowa, algorytmika, struktury danych, kryptografia; http://www.ii.uni.wroc.pl/~lorys/
 • dr hab. Jerzy Marcinkowski — matematyczne podstawy informatyki, logika w informatyce; http://www.ii.uni.wroc.pl/~jma/
 • dr hab. Hans de Nivelle – Automatyczne dowodzenie twierdzeń; http://www.ii.uni.wroc.pl/~nivelle/.
 • prof. dr hab. Leszek Pacholski — podstawy języków programowania, programowanie deklaratywne, weryfikacja programów i hardware'u, logika;
 • dr hab. Marek Piotrów — algorytmika, obliczenia sekwencyjne i równoległe, metody translacji; http://www.ii.uni.wroc.pl/~mpi/
 • prof. dr hab. Maciej M. Sysło — algorytmika, kombinatoryka i teoria grafów, optymalizacja kombinatoryczna, badania operacyjne, komputery w edukacji, technologia informacyjna, dydaktyka informatyki; http://www.ii.uni.wroc.pl/~syslo/
 • dr hab. Paweł Woźny — matematyczne metody grafiki komputerowej, analiza numeryczna, teoria i zastosowania baz dualnych i wielomianów ortogonalnych.

Bardziej szczegółowe informacje o badaniach prowadzonych w Instytucie Informatyki są dostępne m. in. w Sprawozdaniach rocznych dostępnych na stronie Instytutu.Stypendia i pomoc materialna

 • Doktoranci mogą otrzymać stypendium doktoranckie.
 • Doktoranci mogą wynająć pokoje w ,,Hotelu asystenta'' we Wrocławiu za tę samą cenę, którą płacą asystenci Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Doktoranci nie pochodzący z Wrocławia mogą ubiegać się o niewielki dodatek finansowy od Rektora na pokrycie kosztów wynajmu pokoju lub mieszkania we Wrocławiu.

Obowiązki doktoranta

 • Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w wykładach, zajęciach typu ,,reading'' lub seminariach w każdym roku akademickim. Na 1. roku studiów rekomendowana liczba godzin wynosi 180, na starszych latach 120 godzin.
 • Doktoranci otrzymujący stypendium muszą prowadzić zajęcia dydaktyczne z innymi studentami Wydziału, ale nie więcej niż 90 godzin rocznie.

Przydatne odnośniki

 • Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich:
 • Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (pdf);

  Regulamin przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr.(pdf);

 • Samorząd doktorantów: http://www.doktoranci.uni.wroc.pl/

Formularze dla doktorantów

 • Ocena opiekuna naukowego (doc)
 • Załącznik do wszystkich stypendiów (xls)
 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (doc)
 • Oświadczenie współautorów
 • Karta wyjazdów doktoranta (pdf)

Przewód doktorski

Informacje i formularze

 • Informacje dotyczące składania rozprawy doktorskiej (pdf)
 • Zarządzenie Rektora UWr w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT (pdf)
 • Zarządzenie Dziekana WMI w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT (pdf)
 • Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej (doc)
 • Oświadczenie współautorów (doc)
 • Synaba (doc) i załącznik (doc)
 • Karta obiegowa (doc)
 • Potwierdzenie odbioru dokumentów (doc)
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS