Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Rekrutacja na studia II stopnia  

Rekrutacja na rok akademicki 2015/16 na kierunek informatyka

Liczba miejsc na studia wynosi 68 (27 miejsc na studia 4 semestralne i 41 miejsc na studia 3 semestralne). O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata informatyki lub inżyniera informatyka, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik egzaminu wstępnego.

Egzamin wstępny odbędzie się 17 lutego 2016 w sali 25 i będzie miał następujący przebieg:
9:15–9:30 weryfikacja brakujących dokumentów kandydatów i wpuszczanie do sali na część I.
9:30–10:30 część I - Programowanie
11:00–12:00 część II - Algorytmy i struktury danych
12:30–13:30 część III - Matematyka dyskretna
14:00–15:00 część IV - Analiza numeryczna

Za każdą część kandydat może otrzymać max 100 punktów. Lista rankingowa jest tworzona na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzyma co najmniej 120 punktów. Kandydaci mający któreś z wyżej wymienionych przedmiotów zaliczone na poziomie (M) w trakcie studiów w IIUWr mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego podania przed egzaminem.
Obowiązuje następujący przelicznik punktowy ocen na punkty na egzaminie:
dostateczny: 50 pkt
dost +: 62,5 pkt
dobry : 75 pkt
dobry +: 87,5 pkt
bardzo dobry: 100 pkt

Ważne terminy:
Rejestracja w systemie IRKA: 18.12.2015–15.02.2016
Przyjmowanie dokumentów: 8 - 18.02.2016 (z wyjątkiem sobót i niedziel) od godz. 11.00 do 14.00 w dziekanacie Wydziału
Egzamin wstępny: 17.02.2016 w godzinach 9.00 - 15.00 w sali 25
Ogłoszenie list przyjętych: 19.02.2016 do godz. 15.00

Zadania z ubiegłych lat

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS