Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Studia uzupełniające - program po zmianach w roku 2006  

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
z dnia 21 marca 2006

Dotyczy studentów wpisanych na
pierwszy semestr po 1 września 2006


Program studiów magisterskich uzupełniających w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Przyjmowanie na studia

  Na studia informatyczne II stopnia przyjmowani są kandydaci z tytułem licencjata informatyki lub inżyniera informatyka. O przyjęciu na studia decyduje egzamin wstępny.

  Po przyjęciu na studia student przedstawia indeksy z uczelni, na których poprzednio studiował. Ma to na celu ustalenie listy odpowiedników przedmiotów z oferty dydaktycznej IIUWr, zaliczonych przez studenta w trakcie studiów licencjackich. Za przedmioty te student nie może uzyskać punktów w trakcie studiów II stopnia. Jeśli niektóre z tych przedmiotów nie były mu potrzebne do uzyskania tytułu licencjata, to mogą być one uznane za zaliczone w trakcie studiów II stopnia.

2. Tok studiów

  Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry). Wymagania na tych studiach określa następująca tabela:

semestr

minimum punktowe

dodatkowe wymagania

pierwszy 30
drugi 65 Języki formalne i złożoność obliczeniowa;
pierwsze seminarium
trzeci 100 drugie seminarium
czwarty 120 trzecie seminarium;
język angielski na poziomie B1I
inny język na poziomie A1II
9 przedmiotów zaawansowanych

Ponadto student w trakcie studiów II stopnia:

 1. otrzymuje co najwyżej 6 punktów za przedmioty nieinformatyczne;
 2. otrzymuje co najwyżej 16 punktów za seminaria;
 3. otrzymuje punkty za język angielski, począwszy od poziomu A2II (A2II - 6 punktów, B1I - następne 6 punktów);
 4. nie otrzymuje punktów za przedmioty obowiązkowe z następującymi wyjątkami:
  • Studenci, którzy w czasie studiów I stopnia nie zaliczyli Języków formalnych i złożoności obliczeniowej otrzymują punkty za ten przedmiot.
  • Studenci, którzy w czasie studiów I stopnia nie uczyli się metod numerycznych, mogą otrzymać punkty za przedmiot Analiza numeryczna; dodatkowo zaliczenie tego przedmiotu uznaje się w takim przypadku za równoważne zaliczeniu przedmiotu zaawansowanego.

Dodatkowo student studiów II stopnia ma możliwość (nieobowiązkowego) uczęszczania na zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin, za które nie otrzymuje punktów i ocena z których nie jest liczona do średniej ze studiów. Studia II stopnia kończą się obroną pracy magisterskiej na zasadach analogicznych jak w przypadku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym programem studiów rozstrzyga program jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS