Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Studia uzupełniające - program po zmianach w roku 2005  

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
z dnia 6 listopada 2001
z późniejszymi poprawkami

Dotyczy studentów wpisanych na pierwszy semestr po
1 września 2005


Program studiów magisterskich uzupełniających
w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Przyjmowanie na studia

  Na studia magisterskie uzupełniające (zwane dalej studiami uzupełniającymi) przyjmowani są kandydaci z tytułem licencjata informatyki lub inżyniera informatyka.
  O przyjęciu na studia decyduje egzamin wstępny.

  Po przyjęciu na studia uzupełniające student przedstawia indeksy z uczelni, na których poprzednio studiował. Ma to na celu ustalenie listy odpowiedników przedmiotów z oferty dydaktycznej IIUWr, zaliczonych przez studenta w trakcie studiów licencjackich. Za przedmioty te student nie może uzyskać punktów w trakcie studiów uzupełniających. Jeśli niektóre z tych przedmiotów nie były mu potrzebne do uzyskania tytułu licencjata, to mogą być one uznane za zaliczone w trakcie studiów uzupełniających.

2. Tok studiów

  Studia uzupełniające trwają 3 lata (6 semestrów). Wymagania punktowe na studiach uzupełniających określa następująca tabela:

aby zaliczyć semestr

minimum punktowe

dodatkowe wymagania

pierwszy 27 wymagania z punktu 4 (poniżej)
drugi 58 wymagania z punktu 4 (poniżej)
trzeci 89 wymagania z punktu 4 (poniżej)
czwarty 120 pierwsze seminarium oraz wymagania z punktu 4 (poniżej)
piąty 141 drugie seminarium
szósty 156 trzecie seminarium;
język angielski na poziomie B1I;
inny język na poziomie A2I;
9 przedmiotów zaawansowanych

Ponadto student w trakcie studiów uzupełniających:

 1. Otrzymuje co najwyżej 6 punktów za przedmioty nieinformatyczne.
 2. Otrzymuje co najwyżej 16 punktów za seminaria.
 3. Otrzymuje punkty za język angielski, począwszy od poziomu A2III (A2III – 6 punktów, B1I – następne 6 punktów).
 4. Zalicza do końca czwartego semestru przedmiot Języki formalne i złożoność obliczeniowa oraz co najmniej trzy z następujących czterech przedmiotów obowiązkowych:
  • Algorytmy i struktury danych,
  • Analiza numeryczna,
  • Matematyka dyskretna,
  • Programowanie.

  Za inne przedmioty obowiązkowe nie otrzymuje punktów w trakcie studiów uzupełniających. Przy tym do końca k-tego semestru (dla 1<=k<=4) musi zaliczyć przynajmniej k z tych czterech przedmiotów.

Dodatkowo student studiów uzupełniających ma możliwość (nieobowiązkowego) uczęszczania na zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin, za które nie otrzymuje punktów i ocena z których nie jest liczona do średniej ze studiów. Studia uzupełniające kończą się obroną pracy magisterskiej na zasadach analogicznych jak w przypadku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym programem studiów rozstrzyga program jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS