Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Studia magisterskie - program po zmianach w roku 2004  

Program Studiów Informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim

Dzienne studia magisterskie

Zatwierdzony 17 czerwca 1997 roku przez
Radę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
(z późniejszymi zmianami) Wydanie czwarte

Dotyczy studentów wpisanych na pierwszy semestr po 1 września 2004

W przygotowaniu programu udział wzięli:
prof. dr hab. Anna Bartkowiak mgr Marcin Młotkowski
prof. dr hab. Zbigniew J. Czech prof. dr hab. Leszek Pacholski
dr Ewa Gurbiel dr Witold Paluszyński
mgr Jacek Jagiełło dr Marek Piotrów
mgr Tomasz Jurdziński mgr Zdzisław Płoski
mgr Przemysława Kanarek mgr Paweł Rzechonek
mgr Ewa Kołczyk dr Grzegorz Stachowiak
dr Helena Krupicka dr Adam Szustalewicz
prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski mgr Tomasz Wierzbicki
prof. dr hab. Stanisław Lewanowicz mgr inż. Jerzy Witkowski
dr Maciej Liśkiewicz dr Mieczysław Wodecki
dr Krzysztof Loryś mgr inż. Jan Zatopiański
mgr Andrzej Łukaszewski prof. dr hab. Krystyna Ziętak
dr Jerzy Marcinkowski


Wprowadzenie do czwartego wydania

W marcu 2004 roku Rada Wydziału Matematyki i Informatyki wprowadziła zmiany w punktach 1.2.2 oraz 2.1.3 obowiązującego programu studiów informatycznych polegające na rozszerzeniu listy warunków zaliczenia odpowiednio szóstego i dziesiątego semestru. Niniejsze wydanie Programu studiów informatycznych to ujednolicona wersja Programu po ostatnich zmianach.

J.M., sierpień 2004

Wprowadzenie do trzeciego wydania

W czerwcu 2003 roku Rada Wydziału Matematyki i Informatyki wprowadziła pewne zmiany do programu studiów informatycznych. Nie zmieniono zasadniczej konstrukcji programu, a największą różnicą, w porównaniu z programem poprzednio obowiązującym, jest zwiększenie wymiaru przedmiotów obowiązkowych o repetytoria. Niniejsze wydanie Programu studiów informatycznych to ujednolicona wersja Programu po ostatnich zmianach, wraz z przepisami przejściowymi.

J.M., sierpień 2003

Wprowadzenie do drugiego wydania

Mijają trzy lata od wprowadzenia w Instytucie Informatyki aktualnie obowiązującego programu studiów i punktowego systemu studiów. Jedynie z trudem możemy sobie dziś przypomnieć, jaką rewolucją było i jakie kontrowersje i opory wzbudziło wprowadzenie tego programu w roku 1997. Informatyka była prawdopodobnie pierwszym we Wrocławiu kierunkiem studiów, na którym tak konsekwentnie uznano prawo studenta do wyboru przedmiotów. Trzy lata to za mało, by ocenić jakość programu studiów – żaden spośród objętych nim studentów nie zdał przecież jeszcze egzaminu magisterskiego. Ale wydaje nam się, że uczymy dziś lepiej, niż kilka lat temu. Świadomość konieczności walki o słuchaczy nie paraliżuje nas, lecz mobilizuje. Również studenci, jak nam się wydaje, uczą się więcej i chętniej, niż parę lat temu.

Kryterium sukcesu rewolucji jest to, czy i jak bardzo panujący wcześniej porządek wydaje się po niej anachroniczny. W tym sensie nasza mała rewolucja okazała się być sukcesem. Wprowadzony w roku 1997 program studiów będzie oczywiście kiedyś zmieniany, przyjdzie na przykład czas na rewizję zawartości i wymiaru przedmiotów obowiązkowych. Ale nikt nie proponuje dziś powrotu do systemu sztywnego przypisania studentów do lat, sekcji i zajęć. Byłoby to równie dziwaczne jak pomysł, by zajęcia zaczynały się dzwonkiem, a studenci przynosili kapcie na zmianę.

J.M., wrzesień 2000

Wprowadzenie do pierwszego wydania

Od chwili wprowadzenia w życie aktualnie obowiązującego programu studiów informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim upłynęło siedem lat i nadszedł czas na jego krytyczną ocenę i rewizję.

Jak się wydaje, nie tylko zdezaktualizowały się niektóre treści nauczania starego programu, ale przede wszystkim ujawniła się potrzeba zasadniczej zmiany jego sztywnej struktury, która ani nie ułatwia naturalnej ewolucji treści nauczania, ani nie pozwala na ekonomicznie efektywne gospodarowanie zasobami Instytutu, w tym, w szczególności, pracą wykładowców.

Konstrukcję nowego programu rozpoczęliśmy od jasnego uświadomienia sobie aksjomatów jakie winien on spełniać. Uznaliśmy więc, że dobry program musi dać możliwość jednoczesnej realizacji następujących celów:

  1. Zapewnienie, że wszyscy absolwenci będą dysponowali solidną wiedzą w dziedzinie kanonicznych zagadnień informatyki oraz tej części matematyki, o której sądzimy, że jest niezbędna do zajmowania się informatyką. Wydaje nam się, że kanon taki nie musi być bardzo obszerny, powinien natomiast być dobrze zdefiniowany, a jego zawartość powinna być nauczana na wysokim poziomie i rzetelnie egzekwowana.
  2. Dostarczenie studentom możliwie szerokiej i atrakcyjnej oferty wykładów, w szczególności zapewnienie możliwości prowadzenia zajęć na zaawansowanym poziomie specjalizacji, każdorazowo dla niewielkiego odsetka ogólnej liczby studentów.
  3. Umożliwienie ewolucji treści nauczania wraz z ewolucją informatyki, a więc w tempie szybszym niż dostępne dla zmian programu w trybie formalnych procedur, na przykład umożliwienie nauczania studentów piątego roku przedmiotów, które nie istniały, gdy zdawali oni egzamin wstępny.
  4. Umożliwienie studentom indywidualnego wyboru sylwetki. Stworzenie możliwości jednoczesnego kształcenia absolwentów o każdej z kilkudziesięciu poszukiwanych na rynku sylwetek. Należy tu zwrócić uwagę na specyfikę kierunku informatyka: prawdopodobnie niewiele jest uniwersyteckich kierunków studiów, których absolwenci pracowaliby w tak wielu rodzajach specjalności, z których każda wymaga innego przygotowania.
  5. Stworzenie możliwości przerwania studiów dla osób, które z jakichś względów nie chcą lub nie mogą dążyć do ich zakończenia ze stopniem magistra. Osoby takie powinny móc otrzymać dyplom (licencjata) oraz być w jakimś stopniu przygotowane do podjęcia pracy informatyka.
  6. Poszanowanie realiów ekonomicznych. Program musi zatem zapewniać wysoką efektywność kosztową kształcenia.
  7. Właściwe wykorzystanie kwalifikacji kadry dydaktyczno-naukowej Instytutu.

Prezentowany program jest jedynym, jaki udało nam się znaleźć, rozwiązaniem spełniającym powyższą listę celów. Dla realizacji celu (1) wyodrębnia on wyraźnie listę (ośmiu) zasadniczych przedmiotów, których ważność jest potwierdzona szczególnym („rygorowym”) usytuowaniem w planie studiów oraz zwiększonym w stosunku do pozostałych wymiarem godzin. Obniżenie, w stosunku do dotychczas obowiązującego, ogólnego wymiaru zajęć na pierwszych dwóch latach ma pozwolić studentom na poświęcenie tym przedmiotom właściwej ilości czasu i zaangażowania.

Program oparty został na zasadzie systemu punktów kredytowych. Pozwoli to na naturalną realizację celu (4), który w tradycyjnym systemie wymagałby tworzenia nierealistycznej liczby sekcji lub projektowania indywidualnego toku studiów dla kilkudziesięciu studentów rocznie. Podobnie system punktowy, nie przypisując przedmiotów do poszczególnych lat, pozwoli, poprzez praktykę prowadzenia wielu przedmiotów co drugi rok, pogodzić cele (2) i (6). Możliwość realizacji celu (3) jest w zasadzie równoważna systemowi punktowemu: w systemie tradycyjnym można ten cel realizować jedynie przez wpisanie do programu znacznej liczby wykładów monograficznych, co jest namiastką systemu punktowego.

Cel (5) został wpisany w program poprzez zdefiniowanie wymagań, po spełnieniu których można otrzymać dyplom licencjata, oraz poprzez stworzenie kategorii „kursów narzędzi informatyki”.

Cel (7) wynika po części z celów (2) i (4). Dodatkowo, dla jego realizacji zaprojektowano kanon przedmiotów obowiązkowych w taki sposób, aby w jego ramach dać reprezentantom każdego kierunku badań nad informatyką reprezentowanemu w Instytucie możliwość zademonstrowania studentom wstępu do swojej dziedziny i zachęcenia w ten sposób do jej głębszego studiowania.

Opracowując prezentowany program wykorzystaliśmy program studiów informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim z roku 1990. Ponadto wzorowaliśmy się na programie studiów obowiązującym na Uniwersytecie Warszawskim.

J.M., czerwiec 1997

Spis treści 1. Dzienne studia magisterskie
1.1. Struktura programu studiów
1.2. Tok studiów
1.2.1. System punktowy
1.2.2. Zaliczanie semestrów
1.2.3. Ukończenie studiów
1.3. Przedmioty obowiązkowe
1.3.1. Logika dla informatyków
1.3.2. Analiza matematyczna
1.3.3. Algebra
1.3.4. Programowanie
1.3.5. Matematyka dyskretna
1.3.6. Analiza numeryczna
1.3.7. Algorytmy i struktury danych
1.3.8. Języki formalne i złożoność obliczeniowa
1.4. Przedmioty do wyboru i kursy

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS