Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Publikacja, praca lub opracowanie pisemne - wymaganie z programu studiów  

W programie studiów II stopnia występuje wymóg wykonania przez studentów: "publikacji, pracy lub opracowania pisemnego". Celem tego wymagania jest opanowanie i zaprezentowanie umiejętności samodzielnego studiowania wybranych zagadnień, twórczego opracowania tematu oraz przedstawienia go w sposób komunikatywny i zrozumiały grupie odbiorców. Wymóg ten studenci mogą realizować przygotowując pracę pisemną jednego z podanych niżej rodzajów:

  • Publikacja — to artukuł lub cykl artykułów opublikowanych w uznanym publikatorze. W celu zaakceptowania takiej publikacji jako wymóg z programu studiów, należy złożyć ją wraz z wnioskiem o zaliczenie do dziekanatu. Decyzja o uznaniu publikatora za miejsce publikacji o odpowiednim poziomie należy do Dziekana.
  • Praca — to artukuł opublikowany w czasopiśmie lub na konferencji naukowej o odpowiedniej randze. W celu zaakceptowanie takiej publikacji jako wymóg z programu studiów należy złożyć ją wraz z wnioskiem o zaliczenie do dziekanatu. Decyzja o uznaniu czasopisma lub konferencji za miejsce publikacji o odpowiej randze należy do Dziekana.
  • Opracowanie pisemne — to przygotowane w ramach zajęć seminaryjnych opracowanie o tematyce informatycznej. Powinno ono mieć objętość około 10 stron formatu A4. Prezentowany temat powinien wymagać od studenta samodzielnego pogłębienia wiedzy, zrozumienia zagadnienia oraz jego potencjalnych powiązań z innymi dziedzinami. Sposób prezentacji tematu powinien być komunikatywny i zrozumiały dla grupy potencjanych odbiorców. W ramach jednego seminarium prowadzący może przyjąć 2-3 studentów zainteresowanych pisaniem opracowania w ramach tego przedmiotu. Pozytywnie ocenione przez prowadzącego opracowanie student składa w dziekanacie.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS