Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Organizacja sesji egzaminacyjnej  

Przepisy dotyczące egzaminów i zaliczeń

Zasady organizacji sesji egzaminacyjnej i uzyskiwania zaliczeń określa część V Regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Regulamin jest na naszej stronie w sekcji Studia -> Przepisy dla studentów. W szczególności regulamin określa, że:

  • terminy egzaminów dla studiów stacjonarnych (dziennych) należy wyznaczyć i podać do wiadomości studentów 14 dni przed rozpoczęciem sesji;
  • terminy egzaminów dla studiów niestacjonarnych (wieczorowych) należy wyznaczyć i podać do wiadomości studentów 30 dni przed rozpoczęciem sesji;
  • egzaminator wyznacza jeden termin w sesji zasadniczej i jeden termin w sesji poprawkowej;
  • student, który nie przyjdzie na egzamin w wyznaczonym terminie i nie przedstawi usprawiedliwienia, traci prawo do tego terminu;
  • student, który przedstawi usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie, ma prawo do ustalenia indywidualnie z egzaminatorem nowego terminu.

Terminarz sesji i rezerwacje sal

Od semestru zimowego 2012/13 rezerwacje sal i ustalanie terminów egzaminów zostały przeniesione do Systemu zapisów. Poprzez zakładkę Sale pracownicy mogą rezerwować sale na egzaminy do prowadzonych przez siebie przedmiotów (lub wprowadzać terminy egzaminów bez sal). Studenci mogą poprzez tę opcję oglądać harmonogram sesji (i innych wydarzeń. Niezależnie od możliwości Systemu zapisów, pieczę nad rezerwacjami sal i terminami egzaminów nadal ma sekretariat instytutu i tam można zwracać się osobiście z problemami.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS