Logowanie

Języki

  • Polski
  • English

Przepisy dla studentów  

Przepisy ogólne:
Podstawowe przepisy regulujące przebieg studiów to przepisy ogólne ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym uchwalona przez Sejm RP oraz Statut uczelniRegulamin Studiów uchwalone przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego (aktualne wersje do odnalezienia na stronach rządowych oraz uniwersyteckich).

Przepisy szczegółowe:
Studia informatyczne prowadzone są według programu uchwalonego przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki (na wniosek Rady Instytutu Informatyki). Programy dla każdego trybu studiów wraz z kolejnymi aktualizacjami dostępne są na podstronie Studia.

Uchwały Rady Wydziału i Rady Instytutu:
Uchwały Rady Wydziału i Rady Instytutu uszczegóławiają i dostosowują regulamin ogólnouniwersytecki oraz programy studiów (patrz opcja Uchwały i rozporządzenia).

Rozporządzenia Dziekana:
Dziekan sprawuje pieczę nad przebiegiem studiów studenta i podejmuje decyzje w sprawach związanych z przebiegiem studiów oraz zaliczaniem przedmiotów i semestrów. Rozporządzenia Dziekana służą uszczegółowieniu przepisów ogólnych oraz regulacji spraw nieobjętych tymi przepisami (patrz opcja Uchwały i rozporządzenia). W opcji Formularze dostępne są wzorce formularzy stosowanych w typowych sprawach rozważanych przez Dziekana.

Organizacja zajęć dydaktycznych:
Organizacją zajęć dydaktycznych w instytucie zajmuje się Zastępca Dyrektora Instytutu d/s Dydaktycznych.

Opiekunowie lat:
Studentom na 1-szym roku studiów przydzielani są opiekunowie - tutorzy. W kolejnych latach studiów nie ma formalnego przydziału, ale w sprawach problemowych studenci mogą zwracać się do przydzielonego na pierwszym roku tutora.

Przedstawiciele studentów
Studenci mają prawo wybrać swoich przedstawicieli do Senatu, Rady Wydziału, Rady Instytutu oraz Komisji Dydaktycznej Rady Instytutu Informatyki.

Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS