Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Stypendia doktoranckie/magisterskie w projekcie: "Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny."  

Stypendium
Stypendium przyznawane jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, zwanym dalej Regulaminem. Aplikować mogą doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenci co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich. Stypendium jest przyznawane na 30 miesięcy (z możliwością skrócenia, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach) od stycznia 2016. Wysokość: 1200 zł miesięcznie.

Warunki konkursu:

 1. Podania oceniane są zgodnie z Regulaminem.
 2. Komisja zastrzega prawo do odrzucenia podań od kandydatów, których kwalifikacje zostaną ocenione jako zbyt niskie.
 3. Dla nieodrzuconych podań studentów studiów III stopnia stworzona zostanie lista rankingowa, wg punktacji zawartej w Regulaminie.
 4. Stypendia zostaną przyznane dwóm kandydatom, których podania zostaną ocenione najwyżej wg skali zawartej w Regulaminie.
 5. W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata z podpisania umowy, stypendium przyznane będzie kolejnej osobie na liście rankingowej.
 6. W przypadku niewyłonienia dwóch stypendystów, komisja przystąpi do oceny podań studentów studiów II stopnia/studentów 4 roku jednolitych studiów magisterskich, celem wyłonienia pozostałych stypendystów. Wnioski te są oceniane są wg punktów 1-5.

Wymagania:
Umiejętność krytycznej lektury publikacji naukowych (z zakresu informatyki).
Podstawowa znajomość, mile widziana dobra, następujących dziedzin informatyki: algorytmika i kombinatoryka słów, kompresja danych, unifikacja, języki formalne i teoria automatów.

Opis zadań:
Stypendysta będzie realizował zadania projektu badawczego pt. „Kompresja, logika, języki formalne: nowe podejścia łączące różne dziedziny” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kontakt:
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z: Artur Jeż, e-mail: artur.jez@uwr.edu.pl

Podanie
Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej do końca 29.12.2015 na adres: Artur Jeż, e-mail: artur.jez@uwr.edu.pl, następujących dokumentów:

 • krótki opis zainteresowań naukowych
 • krótkie CV zawierające informacje o dotychczasowej edukacji, osiągnięciach naukowych i wyróżnieniach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS