Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Egzamin magisterski  

Forma i zakres egzaminu

Egzamin magisterski na kierunku Informatyka ma formę ustną. Składa się go przed trzyosobową komisją, w skład której wchodzi przewodniczący, promotor i recenzent. Termin egzaminu jest ustalany po zaliczeniu przez magistranta ostatniego semestru oraz złożeniu pracy dyplomowej. W czasie egzaminu student prezentuje pracę i odpowiada na pytania komisji. Zakres egzaminu precyzuje Program Studiów w rodziałach Tok studiów/Praca magisterska i egzamin magisterski oraz Klasyfikacja przedmiotów/Praca magisterska i obrona pracy magisterskiej.
Do pracy magisterskiej napisanej w języku polskim należy dołączyć streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.
W przypadku, gdy składana praca dyplomowa jest napisana w języku obcym, należy uzyskać pisemną zgodę Dziekana oraz dołączyć tytuł i streszczenie pracy w zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim.

Formalności przed egzaminem

Studenci są zobowiązani do zarejestrowania pracy magisterskiej w Archiwum Prac Dyplomowych 21 dni przed planowaną obroną oraz złożenia jej w dziekanace 14 dni przed planowaną obroną.

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy złożyć w dziekanacie Informatyki:

 • indeks do zaliczenia ostatniego semestru;
 • pracę magisterską — nie później niż 14 dni przed obroną (więcej informacji na podstronie Prace dyplomowe);
 • oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej o treści zgodnej z następującą: oświadczenie;
 • kserokopię tytułowej strony pracy magisterskiej;
 • 4 zdjęcia w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm (w podpisanej kopercie);
 • opłatę za dyplom — 60 zł student wnosi przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb. Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do dziekanatu wraz z całym kompletem dokumentów;
 • poprawiony i podpisany suplement do dyplomu.

Odbiór dokumentów

Aby uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim, należy dostarczyć:

 • jedno zdjęcie w stroju wizytowym o formacie 4,5 cm x 6,5 cm;
 • opłatę w wysokości 40 zł student wnosi przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb; potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do dziekanatu wraz z całym kompletem dokumentów;
 • przetłumaczone na język angielski zmiany wprowadzone do suplementu w języku polskim.

Przed odbiorem dyplomu, odpisów i świadectwa dojrzałości należy w dziekanacie oddać legitymację studencką oraz rozliczona kartę zobowiązań studenta (z indeksu).

ZałącznikWielkość
Oswiadczenie.xps208.83 KB
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS