Logowanie

Języki

 • Polski
 • English

Egzamin licencjacki i inżynierski  

Wyniki egzaminu licencjackiego z dnia 8.02.2016

Dopuszczenie do egzaminu

Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.12.2011 w sprawie warunkowego przystąpienia do egzaminów licencjackiego i inżynierskiego:
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (par. 48, pkt 1) prawo zdawania egzaminów licencjackiego i inżynierskiego przysługuje studentom, którzy zaliczyli ostatni semestr studiów pierwszego stopnia (szósty dla studiów licencjackich, a siódmy dla studiów inżynierskich). W drodze wyjątku Dziekan może zezwolić na przystąpienie do egzaminu również tym studentom ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, którzy w dniu egzaminu jeszcze tego semestru nie zaliczyli. Ich wynik egzaminu uważa się za ważny pod warunkiem, że do końca sesji egzaminacyjnej uzyskają brakujące zaliczenie semestru. W przeciwnym wypadku egzamin będzie uznany za niebyły.

Egzaminy w sesji zimowej 2015/16

I termin:
Pierwszy dzień — 04.02.2016, sala 140
Drugi dzień — 08.02.2016, sala 25

II termin
18.02.2016, sala 140

Przebieg egzaminu

Pierwszy dzień – zaliczanie treści obowiązkowych (tylko dla osób, które rozpoczęły studia w latach 2007 – 2012 i nie zaliczyły tych treści w inny sposób):

9:00–10:00 Architektura systemów komputerowych
10:30–11:30 Systemy operacyjne
12:00–13:00 Sieci komputerowe
13:30-14:30 Bazy danych
15:00–16:00 Inżynieria oprogramowania
16:30–17:30 Sztuczna inteligencja
18:00–19:00 Podstawy grafiki komputerowej
19:30–20:30 Systemy wbudowane

Drugi dzień:
14:00–16:00 Właściwy egzamin licencjacki/inżynierski

II termin:

8:30-14:00– zaliczanie treści obowiązkowych licencjackich i inżynierskich (tylko dla osób, które rozpoczęły studia w latach 2007 - 2012 i nie zaliczyły tych treści w inny sposób)
14:00–16:00 - właściwy egzamin licencjacki/inżynierski

Forma egzaminu licencjackiego/inżynierskiego

Zdający otrzymują zestaw 6 zadań z zakresu przedmiotów obowiązkowych: MatI, MatII, Prog, AiSD, MDyskr i MNum. Z tego zestawu należy wybrać (i przedstawić) rozwiązanie 3 zadań. Za brakujące (do trzech) zadania zostanie wystawiona ocena niedostateczna z urzędu.
Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli student rozwiąże z oceną dostateczną co najmniej 2 zadania. Wtedy ocena z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen z trzech wybranych zadań. Na rozwiązanie zadań przeznacza się czas 3x40=120 minut.
Po wyjściu z sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu nie ma możliwości powrotu do tej sali i kontynuowania pisania egzaminu.

Formalności

Przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego/inżynierskiego należy w dziekanacie:

 • wpisać się na listę 3 dni przed egzaminem,
 • zarejestrować w Archiwum Prac Dyplomowych (21 dni przed) i złożyć w dziekanacie (14 dni przed) pracę dyplomową (więcej szczegółów na ten temat na podstronie Prace dyplomowe
 • — dotyczy osób, które rozpoczęły studia po 2012 roku i mają obowiązek napisać pracę dyplomową;

 • oddać w podpisanej kopercie 4 zdjęcia w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm,
 • opłatę w wysokości 60 zł za dyplom student wnosi przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb. Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do dziekanatu wraz z całym kompletem dokumentów,
 • złożyć indeks do zaliczenia ostatniego semestru,
 • odebrać wydruk suplementu do dyplomu,
 • oddać poprawiony i podpisany suplement.

Aby uzyskać odpis dyplomu w języku angielskim należy dostarczyć:

 • jedno zdjęcie w stroju wizytowym, o formacie 4,5 cm x 6,5 cm,
 • opłatę w wysokości 40 zł student wnosi przelewem na indywidualne konto wskazane w USOSweb. Potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do dziekanatu wraz z całym kompletem dokumentów;
 • przetłumaczone na język angielski zmiany wprowadzone do suplementu w języku polskim.

Zadania z ubiegłych lat

ZałącznikWielkość
egzLicWrzesien2015.pdf127.46 KB
egzLicCzerwiec2015.pdf130.81 KB
Adres:
Instytut Informatyki
Uniwersytetu Wroclawskiego
ul. Joliot-Curie 15
50-383 Wroclaw
Sekretariat
tel.: 71 375 7800
tel.: 71 325 1271
fax: 71 375 7801
sekretariat@ii.uni.wroc.pl
Dziekanat
tel.: 71 375 7892
dziekan@ii.uni.wroc.pl
sprawy studenckie:
dziekanat@ii.uni.wroc.pl
Portiernia
tel.: 71 375 7958
Redaktor strony WWW
redaktor@ii.uni.wroc.pl
Projekt
MAKOS